/  Portfolio   /  Bar   /  Pink Dot Apollonia Politia Thessaloniki