/  Portfolio   /  Bar   /  Paloma – Sarakina Beach, kavala